فرم ثبت نام مرحله دوم طرح سرویس رایگان کشنده فوتون ISG

(اولویت با مشتریانی که تاکنون ثبت نام ننموده اند)

نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
شماره همراه (*)
لطفا شماره موبایل را به طور صحیح وارد کنید.
شماره همراه 2
لطفا شماره موبایل را به طور صحیح وارد کنید.
مدل
ورودی نامعتبر
شماره شاسی کامل (*)
ورودی نامعتبر(مثال:NAB374526GA000175)
کیلومتر کارکرد (*)
ورودی نامعتبر
نوع فیلتر سوخت (*)
ورودی نامعتبر
مشخصات آخرین سرویس دوره ای
تاریخ (*)
ورودی نامعتبر
کیلومتر (*)
ورودی نامعتبر
آيا فيلترسوخت در آخرين سرويس دوره اي تعويض شده است؟
ورودی نامعتبر
نمایندگی الویت اول جهت پذیرش (*)
ورودی نامعتبر
نمایندگی الویت دوم جهت پذیرش
ورودی نامعتبر