ليست نمايندگي هاي فعال شركت گواه
ردیفنام نمـاينـدگـي كـد استانشهرستـانساعت كاري نمايندگي هاكد تلفنتلفــناطلاعات بیشتر
1نمایندگی مركـزي1111تهـــرانتهـــران7 :30 - 17 :302147975030-35
17شرکت مهام صنعت مبین1117تهـــرانتهـــران8 -182133866767
2شركت ستاره ديزل البرز1118البرزآبيك7 :30 - 17 :302645383647-50
3آقاي ملامحمد كريمي1119قمقم7 :30 - 17 :302533440207
4آقاي بابائــي 1204اردبيــــلاردبيل8 :30 -13 14:30 - 18 نيمه اول سال 14:30 - 19 نيمه دوم سال4533811241-33819168
5شركت امين خودرو 1215يزد مهريز7 :30 - 17 :303532532100-32531139
6شـركت حمل و نقل توكـا1307اصفهــانمبارکه7 :30 - 17 :303152735075-9
7آقاي صفـرنـورالـه1320اصفهــاننجف آباد7 :30 - 17 :303142499690-1
8آقاي عطايي1409آذربايجان غربیارومیه7 :30 - 17 :304432535515
9ناوگان گستر آذر پارت1414آذربايجان شرقيممقان8:30 - 164134326841-5
10شرکت مرصادخودرو بستان آباد1509آذربايجان شرقيبستان آباد7 :30 - 17 :304143331183-6
11آقای علائی باهر1510آذربايجان شرقيتبـريز8 -13 14 - 17 : 304136373601-3
12هادی بهرام شتربان1512آذربایجان شرقیتبریز7 :30 - 17 :304132463915
13آقاي يـارمـرادي 1604كـرمانشـاهكرمانشاه8 -12 14 - 17 : 308338279757-*38273500*38273400* 38274000
14آقاي علي آبادي1708بوشهربرازجان7 :30 - 17 :307734372743-5
15شرکت نیرو دیزل کوار فارس1709فارسكوار7 :30 - 17 :307137833303-5
16سلیمان مکرم اکبرآبادی1711فارسشيـراز7 :30 - 17 :30719178252700
18شركت ستاره پارسیان جهان1919البرزكـــرج7 :30 - 17 :302634709012-14 34703788
19آقاي جهانگیر ميـرزا امـرجي 1922تهـــرانقيام دشت7 :30 - 17 :302133589001-33586460
20آقاي دل افروز1937خوزستانانديمشك7 :30 - 17 :30619125801693
21نورافشان1938خوزستان بهبهان6152731552 52733302 52733227
22آقای احمدیان دهکردی2001چهارمحال بختیاریشهرکرد7 :30 - 17 :303833335590
23 شرکت خودرو دیزل بروجن2002چهارمحال بختیاریبروجن7 :30 - 17 :303834238000
24دیزل خودرو خوزستان2119خوزستاندزفول7 :30 - 17 :306142446560
25شـركت خاورنگهـدار2212خــراسـان رضویمشـهـد7 :30 - 17 :305133125892-33811218
26آقاي نجفـي گـل 2214خــراسـان رضویمشـهـد7 :30 - 17 :305133210420 -21
27آقاي قربانپور1517خراسان جنوبیقائن8- 14 16 - 19:305632531490-32523050-32524350
28آقای زارعی2222خــراسـان رضویسبزوار7 :30 - 17 :305144333311-2
29شـركت شتـاء خـاص 2301قزوینقزوينشنبه تا چهارشنبه : 13 - 8 و بعداظهر : 18 - 15 پنج شنبه : 13 - 82833554054
30آقاي عبـاسيـون 2304زنجــانزنجان8 - 172433799551-6
31آقاي نيشابوري 2402سمنان شاهرودصبح : 13:30 - 8 بعداظهر : 18:30 - 45 :152332235557
32آقاي افضـلي2505سيستان وبلوچستانزاهدان7 :30 - 17 :305433514444-33508594-33513660
33آقاي ميرزاخاني2612فارسمرودشت7 :30 - 17 :307143343201
34شرکت کرمان صنعت حامد2809کرمانکرمان7 :30 - 13 15 :30 - 18 :303433318840 33350044
35آقاي ظلـي 3103گلستانگرگان7 :30 - 17 :301732158380
36آقای شجاعی3113گلستانگنبدکاووس7 :30 - 17 :301733388401-2
37شركت پارس ديزل ساوه 3210مــركـزيسـاوه7 :30 - 17 :308642427291 42427376 42427062
38آقای روراست 3309همدانهمدان7 :30 - 17 :308134586607-9
39آقاي نامـي3501اصفهـــــانكاشان7 :30 - 17 :303155576700
40آقاي ابريشمي3503يــــــزديـــــزد7 :30 - 17 :303535275441