اخبار: 

برگزاری دوره آموزشی آتش نشانی

برگزاری دوره آموزشی آتش نشانی

نظر به لزوم آمادگی همیشگی همکاران شرکت گواه - در تمامی واحدهای سازمانی - در زمان بروز حوادث، به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت های ایمنی کارکنان، یک دوره آموزش اطفاء حریق در مورخ 1401.03.22 با حضور جناب آقای داود تقی پور رییس محترم اداره آتش نشانی IKD به صورت تئوری و عملی برنامه ریزی و در شرکت گواه اجرا گردید.

این دوره ها در برنامه ریزی آموزشی سالانه جهت همکاران تعمیرگاه مرکزی ، تولید ، انبار، حراست به صورت اجباری و جهت همکاران اداری به صورت منتخب صورت گرفته و هر چند سال مجددا بازآموزی خواهد شد.

 

1 2
3 4
5 6