اخبار: 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت نمایندگی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت نمایندگی

 

مرکز آموزش شرکت گواه با هدف افزایش سطح دانش، مهارت و توسعه بینش و نگرش مدیران نمایندگی به منظور رهبری و مدیریت بهتر سازمان. دوره آموزش مدیریت نمایندگی را با همکاری " انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو " - آقای دکتر حسین گودرزی در تاریخ 1401.04.07 برنامه ريزي و به مرحله اجرا درآورده است .

اهم عناوین دوره شامل موارد زیر بوده تا مدیران با بهره گیری از تکنیک های دانشی بتوانند نسبت به مدیریت بهینه نمایندگی جهت رضایت مندی تمامی ذینفعان و در نهایت رضایت مندی مشتریان اقدام نمایند.

  • تاریخچه خدمات پس از فروش خودرو
  • شیوه های نوین در خدمات پس از فروش(در داخل و خارج از کشور)
  • اصول مدیریت نمایندگی
  • الزامات و دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو
  • اهمیت و نقش نیروی انسانی در سازمان
  • مدیریت تعمیرگاه
  • فرایندهای مشتری مداری و ارزش مشتری
  • اصول و فنون مذاکره
134