اخبار: 

برگزاری اولین دوره آموزشی مدیریت انطباق

برگزاري اولین دوره آموزشی "مدیریت انطباق"

 

از آنجا که مشارکت با شرکت های خارجی و حضور در بازارهای جهانی نیازمند برآورده سازی الزامات انطباق می باشد، مرکز آموزش شرکت گواه بازآموزی دوره هاي آموزشي مدیریت انطباق را “جهت جلوگيري از تخلفات در سطح شرکت و شركاي تجاري: در سال 1401 جهت کلیه سطوح مدیران و روسا آغاز نموده است

از آنجا که مشارکت با شرکت های خارجی و حضور در بازارهای جهانی نیازمند برآورده سازی الزامات انطباق می باشد، مرکز آموزش شرکت گواه بازآموزی دوره هاي آموزشي مدیریت انطباق را “جهت جلوگيري از تخلفات در سطح شرکت و شركاي تجاري: در سال 1401 جهت کلیه سطوح مدیران و روسا آغاز نموده است

اهم عناوین دوره عبارت است از:

  • مبارزه با رشوه و فساد (سوء استفاده از مسئولیت و اختیارات برای منافع شخصي، پرداخت یا دریافت رشوه از شرکای تجاري خصوصی و یا اعطای مزایا و رشوه به مقامات دولتی)
  • مبارزه با پول شویی (گم كردن علت كسب پول)
  • افشاگری (سوت زدن)
  • مبارزه با انحصار (« قرارداد، ادغام یا تبانی» که «تجارت را محدود کند» ، شامل همه تلاش‌هایی است که در راستای برقراری شرایط انحصاری صورت بگیرد)
  • حفاظت داده ها (اطمینان از اینکه داده‌های محرمانه و خصوصی نباید در دسترس افراد يا فرایندهای غیرمجاز قرار گیرند)

 

  • اولين دوره آموزشي " مدیریت انطباق" در سالن کنفرانس گواه در تاریخ 1401.05.27 توسط استاد محترم آقاي دکتر علی شاملو برگزار گرديد.

 

124n38_3