اخبار: 

خوش آمدگویی به مشتریان محترم

 

بدینوسیله به آگاهی میرساند در جهت مراجعه به موقع مشتریان محترم به شبکه خدمات پس از فروش شرکت گواه مقرر گردید، پیامک های اطلاع رسانی به صورت دوره ای و در زمان مقتضی به ایشان ارسال گردد.

بر این اساس از تاریخ 1401/08/22 پیامک خوش آمدگویی به مشتریان محترم خودروهای تحویلی ارسال می شود.