اتاق بار بغل دارفلزی

A28

اتاق بار بغل دارفلزی

نوع سبك قابل نصب بر روی كاميون های 5 تا 8 تن

نوع سنگين بر روی كاميون های 1924 و 2624

داراي سازه مقاوم و دربهای بغل باز شو

درب عقب دو لنگه

قفل و يراق الات مرغوب