برنامه آموزشی سال 1399 نمایندگان

  • برنامه آموزشی سال 1399 نمایندگان ازاینجا قابل دریافت می باشد.
  • نمايندگي ها ي محترم جهت حضور در دوره هاي آموزشي مورد نظر حتما يك هفته پيش از دوره با اداره آموزش (به شماره تماس 47972279) هماهنگ نمايند.